Obchodní podmínky

 

I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností (dále jen provozovatel):

 • PROFITENT sro
  Průmyslová 3416/1
  085 01 Bardejov
 • IČO 54004764
 • IČ DPH: SK2121558131

uzavřeno prostřednictvím elektronického obchodního domu www.huzaro.cz (dále jen obchod).
Kupujícím se rozumí fyzická, nebo právnická osoba, která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznamu objednaného zboží z nabídky obchodu a celkové ceně objednávky, zpracované systémem obchodu.

Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

II. Registrace

Registrace není povinná. 

můžete sledovat průběh vyřizování vaší zásilky
získáváte možnost být informován e-mailem o různých slevách, výhodách a akcích na konkrétní zboží nebo o příjmu nového zboží na sklad
stáváte se naším věrným zákazníkem a dostáváte se do programu odměňování za opakované nákupy

III. Povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

správný druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek platných v den odeslání elektronické objednávky
zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

2. Provozovatel zajistí, aby při přepravě zboží nedošlo k jeho poškození, tato opatření zahrnují balení zboží a pojištění.

3. Provozovatel nenese odpovědnost:

za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné kurýrní službou
za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. kurýrní službou
případné nedodání zboží, k němuž došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoli omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek

IV. Povinnosti kupujícího

1. Kupující se zavazuje:

objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci
zaplatit za zboží kupní cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny.

3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím objednaného zboží.

V. Objednávka, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných elektronickým systémem při registraci kupujícího, nebo při realizaci objednávky. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje souhlas těmito Obchodními podmínkami ve znění platném v den odeslání objednávky.

2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy a jsou považovány za závazné pro obě zúčastněné strany.

3. Přijetí objednávky provozovatelem je potvrzeno e-mailem na adresu udanou zákazníkem při registraci.

4. Provozovatel akceptuje návrh na smlouvu ze strany kupujícího dodáním zboží kupujícímu.

5. Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) především při ceně vyšší než 166 EUR (sto šedesát šest eur), žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

6. Provozovatel je oprávněn při ceně objednávky vyšší než 166 EUR (sto šedesát šest eur) požadovat od kupujícího platbu předem.

7. Kupující je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží ve smyslu §12 zákona 108/2000 Zz

8. Adresa pro výměnu nebo vrácení peněz:

 • PROFITENT sro
  Průmyslová 3416/1
  085 01 Bardejov

9. Zboží musí být v původním obalu, se všemi visačkami, nepoškozené, nepoužité, čisté, nesmí zapáchat, aby bylo způsobilé dalšího prodeje.

10. Provozovatel se zavazuje převzít zboží a vrátit kupujícímu zaplacenou částku do 15 dnů ode dne obdržení vráceného zboží, včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Provozovatel vrátí kupujícímu peníze po vzájemné dohodě na kupujícím písemně uvedený bankovní účet.

VI. Dodací podmínky a termíny

1. Místem plnění smlouvy se rozumí korespondenční adresa příjemce uvedená kupujícím v elektronické objednávce. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů, nebo dodá zboží vlastními prostředky.

2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.

3. Provozovatel dodá zboží kupujícímu v co možná v nejkratší době po přijetí elektronické objednávky. 

4. Dohodnutá dodací lhůta platí, nenastanou-li nepředvídané nebo na vůli stran nezávislé okolnosti, tj. okolnosti vylučující odpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci, které znemožní její dodržení. K těmto okolnostem patří také úřední zásahy a zákazy, zdržení způsobené při přepravě nebo celním odbavení, škody způsobené během přepravy jen v případě mimořádných okolností a ozbrojené konflikty. Vyjmenované okolnosti opravňují prodávajícího prodloužit dodací lhůtu. O těchto okolnostech je provozovatel povinen kupujícího neprodleně informovat.

5. Zboží bude dodáno kupujícímu v běžných obalech, s výjimkou případů, kdy z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky.

VII. Kupní cena a poštovné

1. Ceny produktů prezentované v elektronickém obchodě www.huzaro.cz jsou uvedeny v korunách (Kć) včetně daně z přidané hodnoty.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen, v případě tiskových chyb, změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto okolnostech je provozovatel povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží v případě dobírky nebo osobního převzetí.

4. Poštovné:

 

VIII. Reklamační řád

1. Provozovatel spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují, to znamená: Fakturu - daňový doklad.

2. Provozovatel poskytuje na dodané zboží záruku výslovně uvedenou v Faktuře resp. daňovém dokladu. Není-li uvedeno jinak je záruka je 24 měsíců ode dne prodeje.

3. Provozovatel odpovídá za závady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobě.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením a změnu zboží v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k údržbě a ošetřování.

5. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně provozovatelem nebo výrobcem zboží zmocněna.

6. Při zjištění vady je nutno zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. V případě, že tak neučiníte a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavujete se riziku, že vaše reklamace nebude výrobcem uznána nebo opravena. Ke zboží přiložte kopii faktury, průvodní dopis s vaší adresou, telefonem a přesným popisem co reklamujete.

7. Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží.

8. Adresa pro reklamaci : PROFITENT sro Průmyslová 3416/1 085 01 Bardejov,

IX. Ochrana osobních údajů

1. Odeslání objednávky přes e-shop www.huzaro.cz je podmíněno potvrzením souhlasu objednatele s těmito OP a souhlasu se zpracováním osobních údajů objednatele ve smyslu definice uvedené v §4 odst. 1. 1 písm. a) zákona 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. zpracovává osobní údaje fyzické osoby - objednatele (kupujícího), resp. oprávněné osoby za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy; Využívá je zejména při vystavení faktury, vyřizování objednávky a doručení objednaného zboží. odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje fyzické osoby nebudou použity k jiným účelům, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě osob provádějících doručování zásilek).

3. zpracovává osobní údaje fyzické osoby v tomto rozsahu: křestní jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

4. V případě, že objednatel při registraci nebo objednání zboží označí, že souhlasí se zasíláním aktuální nabídky a jiných komerčních informací, budou mu zasílány na emailovou adresu, kterou při registraci nebo objednání zboží uvedl. O zrušení zasílání aktuální nabídky a komerčních informací lze kdykoli požádat elektronickou poštou.

5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu, bezpečně a profesionálně, a že nedojde k jejich úniku ani jinému zneužití. V žádném případě je neposkytneme třetím osobám, kromě těch, které participují na dodání objednaného zboží (kurýrské společnosti apod.). Všechny osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji, jsou poučeny o správném zacházení s osobními údaji. Při placení přes internet pomocí platebních systémů zadáváte všechny své údaje na zabezpečené stránce příslušné banky a my s Vašimi platebními údaji nepřicházíme do styku. Dostaneme jen informaci o úspěšnosti transakce.

X. odsoupení od kupní smlouvy do 14 dnů, bez udání důvodu.

Z hygienických důvodů, není možné rouška vrátit zpět!

Jak postupovat, když zakoupené zboží chcete vrátit v zákonné 14denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) Právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (o čem rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu/v objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká.

Kde zboží vrátit

PROFITENT sro
Průmyslová 3416/1
085 01 Bardejov 
 
 

Vrácené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

 

Dodržení 14 denní lhůty

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoli pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží vždy přiložit dokument-nákupní doklad (faktru), který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Jaké zboží se nedá vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy oznámil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy:
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • zboží, které nelze z hygienických vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy oznámil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně dohodnuto.

 

Stručný přehled na závěr

Od kupní smlouvy lze odstoupit do 14 kalendářních dnů  (nevztahuje se nákupu na IČO)

Lhůta 14 dní počíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli dodáno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří například. Audio a video nosiče.

Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vrácené zboží (případně jak prokážete, že vrácené zboží nám již bylo odesláno).

XI. Ostatní

1. Provozovatel na základě své obchodní strategie přiděluje slevy, které nejsou ze strany kupujícího nárokovatelné, pokud nejsou uvedeny na stránkách provozovatele v den objednávky.

2. Provozovatel stanoví poštovné a balné, které se v objednávce připočítává k hodnotě zboží a které je kupující povinen zaplatit spolu s cenou zboží, tak jak je uvedeno na objednávce.

3. vyhrazujeme si právo na jakékoli použití popisů a fotografií. Je striktně zakázáno kopírování, distribuce nebo jiné použití všech materiálů na jiných internetových stránkách než profitent.sk bez předchozího písemného souhlasu